Tel: 06 4962 0392

Behandelovereenkomst 2023

Ik ben verplicht, in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), je te vragen of je de behandelovereenkomst hebt gelezen en begrepen. Een kopie van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard.

De behandelovereenkomst

Geachte heer, mevrouw
U heeft aangegeven bij mij in behandeling te willen komen, praktijk voor Oefentherapie Cesar in Eindhoven, Neumannlaan 27. In overeenstemming met de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst vraag ik u voorafgaand aan de behandeling deze brief goed te lezen.  Er zal een getekende kopie van de overeenkomst worden bewaard bij je dossier. Bij controle voor een kwaliteitstoets zal deze behandelovereenkomst getoond worden. Ook bij een verschil van mening over het gevolgde behandelbeleid zal de behandelovereenkomst uitkomst kunnen bieden.

Ik vraag u:

 • de therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat ik een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
 • de adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
 • de reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden /behandelen.
 • klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.
 • Mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek dat door de praktijk gebruikt wordt, meer informatie hierover vindt u op de website.

Van de therapeut mag u verwachten dat:

 • Hij/zij u zo goed mogelijk informeert en behandelt.
 • De privacyregels worden nageleefd, u vindt de privacy regels op de website van de praktijk.
 • Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van de VvOCM. Informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van de praktijk.

Betalingsvoorwaarden Oefentherapie

 1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de Praktijk voor Oefentherapie Cesar
 2. De patiënt draagt er zorg voor dat de therapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
 3. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
 4. Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen te alle tijden voor rekening van de patiënt.
 5. De tarieven van de behandelingen staan vermeld op de website van de praktijk.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak kan het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening worden gebracht.
 7. De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeerd de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
 8. Indien de patiënt in verzuim verkeert, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. 
 9. Uitleg eerste afspraak. Dit is een half uur intake en meteen een behandeling er achteraan.
 10. U bent altijd vrij om op elk moment de behandeling te stoppen en/of om geen vervolg afspraak meer te maken.
 11. Kinderen t/m 17 jaar en vallen onder de Basis verzekering.
Geverifieerd door MonsterInsights